ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 – MÔN TOÁN – LỚP 8      NỘI DUNG ÔN TẬP Câu I. (2,5 điểm) Nhân chia đa thức. Bài 1:  Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. Bài 2:  Làm tính nhân:  a) x3(3x2 – 2x + 4)       b) xy(x2y – 5x +10y)      c) (x2 – 1)(x2 + 2x)            d) (2x -1)(3x + 2)(3 – x)  e)  (3x + 4x2  2)( x2 +1 + 2x)                           f)  Bài 3: Tìm x, biết :   a) x2- 49 =0    b) x2-6x =0                     c) (x – 1)(x+2) –x – 2 = 0       d) 3x3 -27x = 0   e) x2(x+1) + 2x(x + 1) = 0         f) x(2x – 3) - 2(3 – 2x) = 0         g)       Bài 4: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức  a)    với x = -2;    y = -3  b)    với   Bài  5: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 15x2y + 20xy2  25xy           (x + y)2  25               1  2y + y2;               4x2 + 8xy  3x  6y c)  27 + 27x + 9x2 + x3;            8  27x3                    3x2  6xy + 3y2             1  4x2                  Bài 6:  Thực hiện phép chia a)(x4 2x3 +4x2 8x) : (x2 + 4)                  c)      b)      d)  Bài  7: Chứng tỏ các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: a) (x – 5)(2x +3) – 2x(x – 3) + x + 7                b)   2x2(x2 -3x) - 6x + 5 + 3x(2x2 +2)  - 2 - 2x4 Câu II. (3,0 điểm): Phân thức đại số: Bài 1: Rút gọn phân thức a)      b)                    c)          d)    e)                   Bài 2:  Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: a)                       b)     Bài 3: Thực hiện phép tính                b)        c)        d)                                                  Bài 4:   Tìm x biết :a)     b)  Giá trị biểu thức   bằng 0. Bài 5:  Thực hiện phép chia: a)             b)         c)      d)   Bài 6: Cho biểu thức:         P =  a/  Tìm các giá trị của x để biểu thức P xác định b/  Rút gọn P. Bài  8:  Cho biểu thức:           a)    Với giá trị nào của x thì biểu thức A có nghĩa? Rút gọn biểu thức A b)    Tìm giá trị của x để A =  ? Bài 9:  Cho biểu thức  A =   a)  Rút gọn A.                      b)  Tìm giá trị của A tại  x=3; x = -1.                           c)  Tìm x để A = 2. Bài 10:  Cho biểu thức  B =  a)  Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức xác định.                                       b) Rút gọn B. Bài 11:  Cho biểu thức: P =  a/   Tìm các giá trị của x để biểu thức P xác định                                                    b/  Rút gọn P.  Câu III. (3,5 điểm): Tứ giác. Bài 1: Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. a) Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? b) Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì? c) Cho AC = 6 cm, BD = 8 cm. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ. Bài 2: Hình thang cân ABCD (AB//CD) có DB là tia phân giác góc D, DB   BC. Biết AB = 4cm. Tính chu vi hình thang.      Bài 3: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho DB = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CA. Kẻ BH vuông góc với AD, CK vuông góc với AE. Chứng minh rằng:  a) AH = HD.                     b) HK//BC. Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, gọi D và E theo thứ tự là trung điểm của AB và AC . a) BDEC là tứ giác gì ?     b) Cho biết BC = 8 cm, tính DE Bài 5: Cho tam giác ABC có BC = 8cm, các trung tuyến BD, CE. Gọi MN theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi giao điểm của MN với BD, CE theo thứ tự là I, K. a) Tính độ dài MN.                               b) Chứng minh rằng MI = IK = KN. Bài 6: Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của BD, AB, AC, CD. a)    Chứng minh rằng EFGH là hình bình hành. b)    Cho AD = a, BC = b, tính chu vi hình bình hành EFGH. Bài 7: Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BN và AM cắt nhau tại I. Gọi P là trung điểm của IA, Q là trung điểm của IB. Chứng minh rằng tứ giác PQMN là hình bình hành. Bài 8: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a.    Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao? b.    Lấy điểm E đối xứng với M qua N. Chứng minh tứ giác AECM là hình bình hành. c.    Tứ giác BMEC là hình gì? Vì sao?  Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc canh AB, điểm E thuộc cạnh AC. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của DE, BE, BC, CD. Tứ giác MNPQ là hình gì? Tại sao? Bài 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM và đường cao AH.Trên tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD a. Chứng minh ABCD là hình chữ nhật. b. Gọi E, Ftheo thứ tự là chân đường vuông góc hạ từ AB và AC,chứng minh tứ giác AFHE là hình chữ nhật. Bài 11: Cho tam giác ABC cân tại A , đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm củ AC, K là điểm đối xứng của M qua điểm I. a.Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật.        b.Tứ giác AKMB là hình gi?Vì sao? Bài 12: Cho hình thoi ABCD , gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽđường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau tại K. a)Tứ giác OBKC là hình gì? Vì sao?    b) Chứng minh: AB = OK Bài 13: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AC, I là trung điểm của AE, M là trung điểm của CD. Gọi H là trung điểm của BE a) Chứng minh rằng: CH//IM                       b) Tính số đo góc BIM? Bài 14: Cho tứ giác ABCD có AD = BC và AB < CD. Trung điểm của các cạnh AB và CD là M, N. Trung điểm của các đương chéo BD và AC là P và Q.Chứng minh tứ giác MPNQ là hình thoi. Bài 15: Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Lấy điểm E đối xứng với M qua N. Chứng minh tứ giác AECM là hình bình hành. Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác AECM là hình vuông? Vẽ hình minh hoạ Bài 16  Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, ñieåm D laø trung ñieåm cuûa BC. Goïi M laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AB, E laø  giao ñieåm cuûa DM vaø AB. Goïi N laø ñieåm ñoái xöùng vôùi D qua AC, F laø giao ñieåm cuûa DN vaø AC. a) Töù giaùc AEDF laø hình gì? Vì sao? b) Caùc töù giaùc ADBM vaø ADCN laø hình gì ? Vì sao? c) Chöùng minh raèng M ñoái xöùng vôùi N qua A. d) Tam giaùc vuoâng ABC coù ñieàu kieän gì thì töù giaùc AEDF laø hình vuoâng? Bài 17: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16cm. Gọi AM là trung tuyến của tam giác . Gọi I là trung điểm AB, lấy N đối xứng với M qua I a)    Chứng minh AMBN là hình thoi b)    Tính độ dài các cạnh và đường chéo của hình thoi trên Bài 18:   Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BN và AM cắt nhau tại I. Gọi P là trung điểm của IA, Q là trung điểm của IB. a. Chứng minh rằng tứ giác PQMN là hình bình hành. b. Tam giác ABC phải thoả mãn điều kiện gì để tứ giác PQMNlà hình chữ nhật? c. Nếu đường trung tuyến BN và AM vuông góc nhau thì tứ giác PQMN là hình gì? Bài 19:  Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. a. Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao? b. Lấy điểm E đối xứng với M qua N. Chứng minh tứ giác AECM là hình bình hành. c. Tứ giác BMEC là hình gì? Vì sao?  d. Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì thì tứ giác AECM là hình vuông? Vẽ hình minh hoạ. Bài 20: Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm BC, AM cắt DC tại E. a/Chứng minh ABCE là hình bình hành b/ Chứng minh C là trung điểm DE c/Qua D vẽ đường thẳng song song với BE , đương này cắt BC tại I. Chứng minh BEID là hình thoi d/Gọi O là giao điểm của AC và BD;Klà trung điểm của IE. Chứng minh C là trung điểm của OK. Câu. IV (1,0 điểm): Diện tích đa giác. - Nắm vững các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình vuông, tam giác. - Làm các bài tập 3; 4; 5; 6; 7; 9; 17; 18; 21 SGK.   CHÚC CÁC EM ÔN TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT!  ĐÒ thi thö học kì I - lớp 8  ĐỀ sè 1 Bài 1 (1,5đ): Phân tích thành nhân tử: a/    ay2- 4ay +4a - by2+ 4by - 4b b/    2x2 + 98 +28x - 8y2 Bài 2: (1đ) Chứng minh rằng  biểu thức:    có giá trị không phụ thuộc x, y Bài3: (2,5đ) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:     với x = 2 và y = 20. Bài 4: (3đ) Cho tứ giác ABCD có BC = AD và BC không song song với AD, gọi M, N, P, Q, E, F  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, AC, BD. a/ (1,25đ) Chứng minh tứ giác MEPF là hình thoi .                                                  b/ (1,25đ) Chứng minh các đoạn thẳng MP, NQ, EF cùng cắt nhau tại một điểm .   c/ (0,5đ) Tìm thêm điều kiện của tứ giác ABCD để N, E, F, Q thẳng hàng  .                ĐỀ sè 2 Bài 1 (1,5đ): Phân tích thành nhân tử: a/     mx2- 4mx +4m - nx2+ 4nx - 4n                     b/     3x2 + 48 +24x - 12y2  Bài 2: (1đ) Chứng minh rằng  biểu thức:   có giá trị không phụ thuộc x, y Bài 3: (2,5đ) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:     với x = 3 và y = 30. Bài 4: (3đ) Cho tứ giác MNPQ có NP =MQ và NP không song song với MQ, gọi A, B, C, D, E, F    lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM,  MP,NQ . a/ (1,25đ) Chứng minh tứ giác AFCE là hình thoi.                                                  b/ (1,25đ) Chứng minh các đoạn thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm.   c/ (0,5đ) Tìm thêm điều kiện của tứ giác MNPQ để B,E,F,D thẳng hàng.               ĐỀ sè 3       Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:          a/ (x+2)(x-1) – x(x+3)                   b/  Bài 2: (1,5 đ) Cho biểu thức:            a/ Rút gọn A                      b/ Tính giá trị A khi x = 2 Bài 3: (1 đ)  Tìm x, biết :   x3 – 16x = 0  (1đ) Bài 4: (3,5đ)  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), M là trung điểm BC, từ M  kẻ đường thẳng song song với AC, AB lần lượt cắt AB tạt E, cắt AC tại F         a/ Chứng minh EFCB là hình thang                      (1đ)         b/ Chứng minh AEMF là hình chữ nhật                  (1đ)         c/ Gọi O là trung điểm AM. Chứng minh: E và F đối xứng qua O(0,5 đ)         d/ Gọi D là trung điểm MC. Chứng minh: OMDF là hình thoi      (1đ)   ĐỀ sè 4  Câu 1: (2điểm)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a. M = x4 +2x3 + x2.                       b. N = 3x2 + 4x – 7. Câu 2: (2điểm).   Chứng minh đẳng thức:   Câu 3: (1điểm)  Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: A =   với x = 2,5. Câu 4: (3 điểm)   Cho hình bình hành ABCD, trên AC lấy 2 điểm M và N sao cho AM = CN.  a. Tứ giác BNDM là hình gì?. b. Hình bình hành ABCD phải thêm điều kiện gì? Thì BNDM là hình thoi. c. BM cắt AD tại K. xác định vị trí của M để K là trung điểm của AD. d. Hình bình hành ABCD thoả mãn cả 2 điều kiện ở b; c thì phait thêm điều  kiện gì? để BNDM là hình vuông.  ĐỀ sè 5 Câu 1: (1điểm)   Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a. M = x4 +2x3 + x2.        b. N = 3x2 + 4x – 7. Câu 2: (2điểm).   1. Tìm a để đa thức x3 - 7x2 + a  chia hết cho đa thức x -2   2. Cho biểu thức : M =   a)    Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức        b) Tìm x nguyên để M có giá trị nguyên Câu 4: (3điểm) Cho hình bình hành ABCD có 2AB = BC = 2a ,  . Gọi M ,N lần lượt là trung điểm của AD và BC a)    Tứ giác AMNB là hình gì ? Vì sao ?        b) Chứng minh rằng : AN   ND ; AC = ND c)   Tính diện tích của tam giác AND theo a  ĐỀ sè 6 Bài 1: (1,5 điểm)     1. Làm phép chia :          2. Rút gọn biểu thức:   Bài 2: (2,5 điểm)     1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:     a) x2 + 3x + 3y + xy                 b) x3 + 5x2 + 6x           2. Chứng minh đẳng thức: (x + y + z)2 – x2 – y2  – z2  = 2(xy + yz + zx)   Bài 3: (2 điểm)     Cho biểu thức: Q =        1.    Thu gọn biểu thức Q. 2.    Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.  Bài 4: (4 điểm)     Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD  AB và  HE AC ( D   AB,  E   AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE. 1. Chứng minh AH = DE. 2. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông. 3.    Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.  Chứng minh SABC = 2 SDEQP .  ĐỀ sè 7 Bài 1: ( 1,0 điểm)     Thực hiện phép tính:     1.                    2.        Bài 2: (2,5 điểm)     1. Tính giá trị biểu thức : Q = x2 – 10x + 1025 tại x = 1005     Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:     2.           3.      Bài 3: (1,0 điểm)     Tìm số nguyên tố x thỏa mãn:   Bài 4: (1,5 điểm)     Cho biểu thức A=    ( với x   ) 1.    Rút gọn biểu thức A. 2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn   , x  -1  phân thức luôn có giá trị âm. Bài 5. (4 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.     1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.     2. Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH.     3. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh ba điểm H, G, O thẳng hàng.  ĐỀ sè 8 Bài 1. (2 điểm)     1.  Thu gọn biểu thức :       2. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:      a) A = 852 + 170. 15 + 225            b) B = 202 – 192 + 182 – 172 + . . . . . +  22 – 12 Bài 2: (2điểm)      1. Thực hiện phép chia sau một cách hợp lí: (x2 – 2x – y2 + 1) : (x – y – 1)     2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + x – y2 + y Bài 3. (2 điểm)     Cho biểu thức:  P =        1. Rút gọn biểu thức P.     2. Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn x2 – 9x + 20 = 0 Bài 4: ( 4 điểm)        Cho hình vuông ABCD, M là là trung điểm cạnh AB , P là giao điểm của hai tia CM và  DA.           1.Chứng minh tứ giác APBC là hình bình hành và tứ giác BCDP là hình thang vuông.                  2.Chứng minh  2SBCDP = 3 SAPBC .                  3.Gọi N là trung điểm BC,Q là giao điểm của DN và CM.               Chứng minh AQ = BC. ĐỀ sè 9 Bài 1: (2 điểm)     1.  Thu gọn biểu thức sau: A = 3x(4x – 3) – ( x + 1)2 –(11x2 – 12) 2.  Tính nhanh giá trị biểu thức: B = (154 – 1).(154 + 1) – 38 . 58  Bài 2: (2 điểm)     1. Tìm x biết : 5(x + 2) – x2 – 2x = 0    b)  P = x3 + x2 – 11x + m và Q = x – 2. Tìm m để P chia hết cho Q. Bài 3: (2điểm) 1. Rút gọn biểu thức:   2. Cho M =   a) Rút gọn                     b) Tìm các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên. Bài 4.            Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.        1. Chứng minh AH. BC = AB. AC .                                                                                           2.Gọi M là điểm nằm giữa B và C. Kẻ MN   AB , MP   AC ( N   AB, P   AC) . Tứ giác ANMP là hình gì ? Tại sao?        3. Tính số đo góc NHP ?        4. Tìm vị trí điểm M trên BC để NP có độ dài ngắn nhất ?  ĐỀ sè 10 Bài 1: (1,5 điểm)     1. Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất: 1262 – 262              2. Tính giá trị biểu thức x2 + y2 biết x + y = 5  và  x.y = 6 Bài 2: (1,5 điểm)       Tìm x biết:            a/    5( x + 2) + x( x + 2) = 0     b/  (2x + 5)2 + (4x + 10)(3 – x) + x2 – 6x + 9 = 0 Bài 3: (1,5 điểm)Cho biểu thức P =   ( với x   2 ; x   0) 1. Rút gọn P.        2. Tìm các giá trị của x để P có giá trị bé nhất. Tìm giá trị bé nhất đó. Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có ( AB < AC). Phân giác góc BAC cắt đường trung trực cạnh BC ở điểm D. Kẻ DH vuông góc AB và DK vuông góc AC.     1. Tứ giác AHDK là hình gì ? Chứng minh.     2. Chứng minh BH = CK.     3. Giả sử AC = 8cm và BC = 10 cm. Gọi M là trung điểm BC. Tính diện tích của tứ giác BHDM.  Đề số 11 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THẠCH  HÀ                                                           ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán lớp 8 (Thời gian làm bài: 90 phút)                              Bài 1.  Thực hiện phép tính     a)                  b)                   Bài 2.  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a)                      b)   c)                      d)   Bài 3. Thực hiện các phép toán sau: a)      b)      c)   Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD. Từ A kẻ AH vuông góc với BD (H thuộc BD). Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn AH và DH. a) Cho AD=4cm. Tính MN. b) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ giác BMNI là hình bình hành. c) Chứng minh tam giác ANI vuông. Bài 5. Chứng minh với mọi x Q thì giá trị của đa thức: A= (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) +16 là bình phương của số hữu tỷ ............Hết.............   Đề số 12 Đề Thạch Hà 2015-2016 Bài 1.  Tính nhanh.     a)                      b)   Bài 2.  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a)      b)      c)      d)   Bài 3. Thực hiện các phép toán sau: a)      b)      c)   Bài 4.  Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. M là điểm bất kỳ thuộc                cạnh BC. Kẻ MI vuông góc với AC (I thuộc AC), kẻ MK vuông góc với AB            (K thuộc AC) a) Chứng minh: KI = MA b) Gọi O là giao điểm của AM và KI. Chứng minh HOM cân   c) Tìm vị trí của M trên cạnh BC để KI nhỏ nhất. Bài 5. Cho biểu thức:     Tìm m, n để P đạt GTNN. Tìm GTNN đó ............Hết.............C:\Users\Pro\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ "clip_image002.gif" "clip_image004.gif" "clip_image006.gif" "clip_image008.gif" "clip_image010.gif" "clip_image012.gif" "clip_image014.gif" "clip_image016.gif" "clip_image018.gif" "clip_image020.gif"